WIODĄCY OŚRODEK

WIODĄCY OŚRODEK

KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

 

Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie a Miastem Bytom Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Zadanie to wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (Uchwała Rady Ministrów nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (DZ.U z 2017 roku, pozycja 1712). 

 

W ramach działań ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej) i ich rodzinom kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną.

Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka należy:

 - udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

 - wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,

 - wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,

 - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 - koordynowanie korzystania z usług specjalistów:

       - zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach

       - prowadzenie akcji informacyjnych

       - monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Rodziców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Ośrodka serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Poradni

ul. Plac Klasztorny 2 lub telefonicznie 32 2819405. 

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.