uwaga mamy nowy profil na Facebook oraz nowy adres poczty elektronicznej poradniappp@ppp.bytom.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

DZIAŁ WSPOMAGANIA SZKÓŁ

mgr Jolanta Szurgacz - społeczny kierownik działu, pedagog, socjoterapeuta, terapeuta EEG-Biofeedback, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się głównie szeroko pojętą diagnozą i terapią pedagogiczną. Od wielu lat pracuje z uczniami dyslektycznymi, prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci m.in. z ADHD.

 

 

mgr Jolanta Bobulska – nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, pedagog z wieloletnią praktyką w pracy diagnostyczno-terapeutycznej  z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie  z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia). Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć kompensacyjno-korekcyjnych. Od kilku lat specjalizuje się w prowadzeniu terapii EEG Biofeedback. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Bytom oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

mgr Elżbieta Bonczek - nauczyciel mianowany, pedagog ze specjalizacją w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i doświadczeniem wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą w instytucjonalnej pieczy zastępczej; specjalista Counsellingu Gestalt – dyplom Szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie – z doświadczeniem udzielania pomocy i wsparcia nastolatkom i dorosłym; posiada kwalifikacje Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz interwencji systemowych w rodzinie; ukończyła szkolenie zaawansowane Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Od lat swą pracę poddaje regularnej superwizji, dba o stały rozwój własny uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

 

mgr Katarzyna Czwiertnia - psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany. W Poradni pracuje od 2007 roku. Wcześniej pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jako kierownik świetlic socjoterapeutycznych, a następnie w Dziale Rodzinnej Opieki Zastępczej. Współpracuje ze Śląską Pracownią Psychoedukacji i Terapii „Perspektywy”. W Poradni zajmuje się diagnozą trudności w nauce oraz pomocą psychologiczną (konsultacje wychowawcze, terapia rodzinna). Ukończyła min.: 2 letnią Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu, roczny kurs Terapii Systemowej w Krakowie oraz II stopnie Terapii Systemowych Ustawień Rodzin we Wrocławiu. Swoją pracę systematycznie superwizuje oraz współpracuje ze specjalistami różnych obszarów pomocy psychologicznej aby poszerzać swoje kompetencje.

 

mgr Joanna Domańska - pedagog, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi badania pedagogiczne trudności szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz zajęciach grupowych z dziećmi z problemami w nauce, głównie z zakresie czytania i pisania. Ukończyła studia na kierunku  pedagogika społeczno – opiekuńcza o specjalizacji terapia pedagogiczna na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując wcześniej na stanowisku pedagoga szkolnego.

 

 

mgr Dorota Fogel- nauczyciel mianowany. Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, swoje działanie poddaje superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie pracuje w Dziale Psychologów Terenowych gdzie prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli, zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz psychoedukacją uczniów. W Dziale Wspomagania Szkół zajmuje się diagnozą trudności w nauce oraz pomocą psychologiczną. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje  poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe. Stale poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.

 

 

mgr Aneta Jendrzej – psycholog, pedagog, nauczyciel kontraktowy (Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego). W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną trudności szkolnych, specyficznych trudności w nauce oraz pomocą psychologiczną w Dziale Poradnictwa Młodzieżowego i Zawodowego. Pracuje z młodzieżą w zakresie problemów w okresu dorastania, zaburzeń zachowania i emocji. Prowadzi konsultacje dotyczące problemów dydaktycznych, emocjonalnych i wychowawczych. Organizuje spotkania indywidualne i grupowe dla młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Jej zainteresowania koncentrują się wokół neuropsychologii klinicznej, diagnozy neuropsychologicznej oraz problematyki niedostosowania społecznego.

 

mgr Martyna Murek-Woźny - nauczyciel kontraktowy, psycholog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Dziale Wspomagania Szkół zajmuje się diagnostyką psychologiczną trudności dydaktycznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży, udziela im pomocy psychologicznej oraz prowadzi konsultacje z rodzicami. W Dziale Psychologów Terenowych zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz psychoedukacją uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzi z uczniami zajęcia grupowe o charakterze integracyjnym, profilaktycznym i rozwojowym. Interesuje się terapią zaburzeń odżywiania. Posiada wykształcenie kierunkowe łączące psychologię z dietetyką. W swojej pracy korzysta z założeń komunikacji opartej na empatii (in. Porozumienia bez Przemocy, NVC). Stale poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Obecnie rozpoczyna szkolenie z zakresu socjoterapii i psychoterapii młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

 

mgr Katarzyna Niglus – pedagog, nauczyciel dyplomowany, zajmuje się: diagnozą pedagogiczną, indywidualną i grupową terapią pedagogiczną uczniów klas I – VI szkoły podstawowej, pomocą pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców na terenie Poradni i szkół, organizacją prelekcji i warsztatów tematycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

mgr Agnieszka Niżnik-Golda – psycholog, pedagog, nauczyciel mianowany. Ukończyła dwuletnie szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin.  Od wielu lat w Poradni prowadzi badania diagnostyczne, terapię indywidulaną oraz grupową dla dzieci z trudnościami w sferze emocji i zachowania. Ponadto na co dzień wspiera rodziców i nauczycieli poprzez konsultacje, poradnictwo, psychoedukację, warsztaty i prelekcje. Poddaje swoją pracę superwizji.

 

 

 

mgr Dominika Rojek-Bąk – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – Ośrodku szkolącym, rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży klinicznych m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, Oddziale Dziennym „Vera-Med” w Katowicach oraz Klinicznym Oddziale Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach, a także pracując w Zespole Szkół Specjalnych przy OLR dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice w Kamieńcu. W Dziale Poradnictwa Młodzieżowego i Zawodowego zajmuje się diagnozą psychologiczną i konsultacjami dotyczącym problemów emocjonalnych, edukacyjnych i wychowawczych. Udziela porad psychologicznych i wsparcia osobom doświadczającym trudności, w kryzysie. Prowadzi również psychoterapię oraz zajęcia grupowe dla młodzieży.

 

 

 

mgr Joanna Świerczek - pedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz wiedzy o profilaktyce, patologii i socjoterapii, a także wiele szkoleń z zakresu komunikacji, pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce i niepełnosprawnościami. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując wiele lat na stanowisku pedagoga szkolnego.

 

 

mgr Iwona Płoskanauczyciel dyplomowany, pedagog. Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki. W 2010 r. ukończyła dwuletnie szkolenie: "Podejście systemowe i ustawienia rodzin w psychoterapii". W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną osób niepełnosprawnych, trudności szkolnych, pomocą pedagogiczną uczniom słabosłyszącym. Posiada doświadczenie w pracy z dzieckiem w kryzysie, z problemem suicydalnym. Od 2012r. prowadzi także zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Specjalizuje się także w prowadzeniu warsztatów i prelekcji psychoedukacyjnych dla nauczycieli i rodziców.

 

mgr Ilona Mrowiec - psycholog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe  "Wiedza o Patologii Społecznej, Profilaktyce i Socjoterapii", kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą" oraz wiele szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, chorobami przewlekłymi) oraz uczniami dyslektycznymi. Posiada doświadczenie w pracy z dzieckiem w kryzysie, z problemem suicydalnym. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w formie indywidualnych konsultacji, szkoleń i warsztatów. Jest autorką programów i scenariuszy z zakresu zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych.

 

mgr Natalia Dziechciarz – nauczyciel kontraktowy, psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie uczestnik czteroletniego całościowego kursu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach. Swoje
doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z osobami uzależnionymi w Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym, a także jako psycholog szkolny. W Poradni zajmuje się diagnostyką uczniów, psychoedukacją i szeroko rozumianym poradnictwem. Stale poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe biorąc udział w szkoleniach i
 konferencjach naukowych.

 

mgr Monika Ogrodnikpsycholog, oligofrenopedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w roli psychologa szkolnego oraz diagnosty w dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Interesuje się tematyką komunikacji i relacji w rodzinie, neurodydaktyką oraz higieną cyfrową.

Data dodania: 2023-04-24 20:38:40
Data edycji: 2023-05-16 14:08:22
Ilość wyświetleń: 1147

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
(Vivian Green)

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej