uwaga mamy nowy profil na Facebook oraz nowy adres poczty elektronicznej poradniappp@ppp.bytom.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

ZADANIA PORADNI

Podstawowe zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. ( Dz.U. poz. 199 z 2013r.)

Poradnia udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Ponadto Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji przez te instytucje zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Do szczegółowych zadań Poradni należy:

 

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest:

 • wydanie opinii lub informacji o wynikach diagnozy, 
 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci  i młodzieży,
 • objęcie dzieci i młodzieży, a w razie potrzeb także ich rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

 

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega w szczególności na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

Pomoc ta jest udzielana w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapii rodziny,
 • grup wsparcia,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • warsztatów,
 • porad i konsultacji,
 • wykładów i prelekcji,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.

 

3. Realizowanie zadań profilaktycznych, wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Zadania te polegają w szczególności na:

 1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego,rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 2. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 3. współpracy z przedszkolem lub szkołą w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
 4. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 5. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień lub innych problemów dzieci i młodzieży,
 6. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 7. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce,

         

 Zadania te są realizowane w formie:

 • porad i konsultacji,
 • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
 • warsztatów,
 • grup wsparcia,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej,
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspomaganie polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

 1. wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 2. wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
 3. realizacji podstaw programowych,
 4. rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
 5. analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,
 7. innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

     

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

Poradnia realizuje w/w zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

Data dodania: 2023-04-24 20:32:04
Data edycji: 2023-04-25 08:35:14
Ilość wyświetleń: 763

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
(Vivian Green)

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej