uwaga mamy nowy profil na Facebook oraz nowy adres poczty elektronicznej poradniappp@ppp.bytom.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz                                o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna z siedzibą                   w Bytomiu, przy Placu Klasztornym 2. tel. (32) 281-94-05/06  e-mail: sekretariat@ppp.bytom.pl ;

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres: Urząd Miejski w Bytomiu,                   ul. Smolenia 35; e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

  1. 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  2. a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g, w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora takich jak udziału w zajęciach, terapiach oraz badaniach organizowanych przez Poradnie. W przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenie dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia. Ponadto dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych na podstawie przepisów w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,

2.Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora                 w tym obsługujące system informatyczny: Podmioty obsługujące stronę WWW- Strony z klasą                            z siedzibą w Gdańsku, ul. Grudziądzka 6A.  Podmiotem w zakresie realizacji zadań obsługi systemów informatycznych, których przetwarzane są dane ucznia/rodzica jest firma F.H.U Comdexter 42-300 Myszków, ul. Sucharskiego 84/13.

  1. Dane osobowe w zależności od rodzaju dokumentacji będą przetwarzane przez okres realizowania uczęszczania dziecka do placówki i w celach archiwalnych, 15 lat od ostatniej wizyty pacjenta. lata zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku zgody, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z udzieloną zgodą lub do czasu jej wycofania;
  2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);
  3. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia;
  4. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydania dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

                                                                                               ……………………………………….

                                                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Data dodania: 2023-04-25 08:45:33
Data edycji: 2024-02-09 10:46:48
Ilość wyświetleń: 456

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
(Vivian Green)

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej