KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH » KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

Administratorem danych osobowych jest

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Bytomiu, przy Placu Klasztornym 2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres:Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora takich jak udziału w zajęciach, terapiach oraz badaniach organizowanych przez Poradnie. W przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenie dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia. Ponadto dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych na podstawie przepisów w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,

b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych, w tym do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym;

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);

5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;

6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydania dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.