WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

OPINIA , ORZECZENIE CZY WCZESNE WSPOMAGANIE » WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

wwrd

 

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

 

               Podstawy prawne WWRD

 

Oddziaływania wobec małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny zostały prawnie uznane jako zadanie w systemie edukacji dopiero w roku 2005 (wcześniej zajmował się tym problemem resort zdrowia). W 2005 r. obok pracy z dzieckiem w obszarze leczniczym, rehabilitacyjnym i korekcyjnym za istotne uznano stałe, systematyczne oddziaływanie wielu specjalistów(m.in. psychologów, pedagogów, logopedów) oraz osób z najbliższego otoczenia emocjonalnego dziecka, jakim jest rodzina. To rozszerzenie działań wobec małego dziecka z niepełnosprawnością zostało uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 11 października 2013 r.), a następnie w obecnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku(Dziennik Urzędowy, poz.1635) w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zgodnie z tym Rozporządzeniem wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Dzieci z niepełnosprawnością, objęte wczesnym wspomaganiem to dzieci:

  -       niesłyszące,

  -       słabosłyszące,

  -       niewidome,

  -       słabowidzące,

  -       z niepełnosprawnością ruchową,

  -       z upośledzeniem umysłowym ( w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),

  -       z autyzmem,

  -       z niepełnosprawnością sprzężoną

          (kiedy występują co najmniej 2 z powyższych niepełnosprawności).

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia te są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Zajęcia mogą być prowadzone także w grupach liczących do 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym dziecka. W celu realizacji zajęć wczesnego wspomagania dyrektor placówki (przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni) powołuje zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Pracę zespołu koordynuje przewodniczący upoważniony przez dyrektora placówki.

  

Zadania zespołu:

  

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

2) nawiązanie współpracy z: a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka, b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka, c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

 5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Współpraca zespołu z rodziną Dziecka polega na:

 

1) udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania;

2) udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3) identyfikowaniu i eliminowaniu barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

 

 Dokumentacja i procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

 

Podstawą realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą na pisemny wniosek rodzica wydaje Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w miejscu, gdzie dziecko uczęszcza do przedszkola. W przypadku dzieci, które nie korzystają z wychowania przedszkolnego opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Rodzic do wniosku załącza zaświadczenie lekarza - specjalisty potwierdzające niepełnosprawność dziecka. Może być także zlecona diagnoza psychologiczna dziecka, którą przeprowadza się na terenie właściwej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju:

 

Następnie rodzic wybiera placówkę, w której  dziecko może realizować wczesne wspomaganie. W Bytomiu publiczne placówki  to:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -  ul. Rostka 16

   (tel. 32 281 94 06)

- Przedszkole Miejskie nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wrocławska 44 

(tel.32 787-51 51)

- Zespół Szkół  Specjalnych  nr 3, ul. Konstytucji 20-22

  (tel. 32 387 59 37)

- Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Strzelców  Bytomskich 248a

  (tel. 32 286 68 93).

Kolejny krok to pisemna prośba rodzica o realizację zajęć wczesnego wspomagania do dyrektora  wybranej placówki. Jej  pracownicy analizują dokumentację dziecka, a następnie powołuje się zespół specjalistów do pracy z dzieckiem z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Zespół ten opracowuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który zawiera dane o dziecku, diagnozę, indywidualny plan zajęć na czas realizacji zajęć, metody pracy, pomoce, oczekiwane rezultaty i efekty pracy, zgodę rodziców na realizację indywidualnego programu.

Pozostałą dokumentację zespołu stanowi:

  - protokół z posiedzenia zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,    

  - kontrakt z rodzicem,

  - arkusz obserwacji dziecka,

  - karta zajęć (potwierdzenie przez rodzica odbytych zajęć),

  - karta stymulacji w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  (przebieg zajęć, wskazania do pracy, uwagi, podpis osoby  prowadzącej).

  - karta realizacji zajęć.

 

 

Wniosek rodzica o realizację wczesnego wspomagania do dyrektora PPP jest do pobrania na  stronnie www.ppp. bytom. pl.