WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

Podstawy prawne WWRD

 

Oddziaływania wobec małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny zostały prawnie uznane jako zadanie w systemie edukacji dopiero w roku 2005 (wcześniej zajmował się tym problemem resort zdrowia). W 2005 r. obok pracy z dzieckiem w obszarze leczniczym, rehabilitacyjnym i korekcyjnym za istotne uznano stałe, systematyczne oddziaływanie wielu specjalistów(m.in. psychologów, pedagogów, logopedów) oraz osób z najbliższego otoczenia emocjonalnego dziecka, jakim jest rodzina. To rozszerzenie działań wobec małego dziecka z niepełnosprawnością zostało uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 PAŹDZERNIKA 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zgodnie z tym Rozporządzeniem wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Dzieci z niepełnosprawnością, objęte wczesnym wspomaganiem to dzieci:

  -       niesłyszące,

  -       słabosłyszące,

  -       niewidome,

  -       słabowidzące,

  -       z niepełnosprawnością ruchową,

  -       z upośledzeniem umysłowym ( w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),

  -       z autyzmem,

  -       z niepełnosprawnością sprzężoną

          (kiedy występują co najmniej 2 z powyższych niepełnosprawności).

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia te są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok  życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym dziecka. W celu realizacji zajęć wczesnego wspomagania dyrektor placówki (przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni) powołuje zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Pracę zespołu koordynuje przewodniczący upoważniony przez dyrektora placówki.

  

Zadania zespołu

  • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
  • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
  • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem  oraz oceniania postępów dziecka,
  • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku  i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

  

Współpraca zespołu z rodziną Dziecka

 

  • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
  • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

  

Dokumentacja i procedura

 

Podstawą realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą na pisemny wniosek rodzica wydaje Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w miejscu zamieszkania dziecka. Rodzic do wniosku załącza zaświadczenie lekarza - specjalisty potwierdzające niepełnosprawność dziecka. Może być także zlecona diagnoza psychologiczna dziecka, którą przeprowadza się na terenie właściwej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Następnie rodzic zwraca się do właściwego organu prowadzącego (Wydział Edukacji Urzędu Miasta), który wydaje pismo określające wymiar godzin wczesnego wspomagania  w miesiącu oraz wskazuje placówki miejskie, w których dziecko może realizować wczesne wspomaganie.

W Bytomiu są to:

  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -  ul. Rostka 16

  - Przedszkole Miejskie nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wrocławska 44

  - Zespół Szkół  Specjalnych  nr 3, ul. Konstytucji 20-22

Kolejny krok to pisemna prośba rodzica o realizację zajęć wczesnego wspomagania na terenie wybranej placówki, której pracownicy analizują dokumentację dziecka. Następnie powołuje się zespół specjalistów do pracy z dzieckiem z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Zespół ten opracowuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który zawiera dane o dziecku, diagnozę, indywidualny plan zajęć na dany rok szkolny, metody pracy, pomoce, oczekiwane rezultaty i efekty pracy, zgodę rodziców na realizację indywidualnego programu.

Pozostałą dokumentację stanowi:

  - protokół z posiedzenia zespołu wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka,

  - karta zajęć (potwierdzenie przez rodzica odbytych zajęć),

  - karta stymulacji w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

    (przebieg zajęć, wskazania do pracy, uwagi, podpis osoby prowadzącej).