ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

OPINIA , ORZECZENIE CZY WCZESNE WSPOMAGANIE » ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

PODSTAWY PRAWNE

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1072) zespoły orzekające.

RODZAJE ORZECZEŃ

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:
  • niepełnosprawność intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
  • niesłyszenie i słabe słyszenie,
  • niewidzenie i słabe widzenie,
  • autyzm, w tym z Zespół Aspergera,
  • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazję,
  • niepełnosprawność sprzężoną,
 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w stopniu głębokim,
 6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU

Zespół orzekający wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie Bytomia. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i szkół orzeczenia i opinie wydaje zepół w PPP w Bytomiu, jeżeli dziecko zamieszkuje w Bytomiu.

SKŁAD ZESPOŁU

Zespół powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor lub wicedyrektor poradni - jako przewodniczący zespołu
 • psycholog
 • pedagog
 • lekarz
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

W posiedzeniu zespołu, z głosem doradczym, mogą także uczestniczyć nauczcyiele lub specjaliści z przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń. Z wnioskiem takim należy zwrócić się do dyrektora Poradni.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia
 • dokumentację medyczną: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego - druki dostępne w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej,
 • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,
 • dokumentację szkolną: opinię nauczycieli, świadectwa szkolne.

BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni. Termin badań należy ustalić w sekretariacie.

TERMIN ZESPOŁU

Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Rodzic / prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu.

OBECNOŚĆ RODZICA NA ZESPOLE

Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA

Orzeczenie albo opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru w sekretariacie Poradni.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

 

wniosek o wydanie orzeczenia.doc