SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013 r. poz.199) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu  realizuje wsparcie przedszkoli i szkół naszego miasta. Oprócz PPP zadanie to realizują placówki doskonalenia nauczycieli oraz publiczne biblioteki pedagogiczne. Wprowadzony system wspomagania stanowi model unowocześnienia dotychczasowego systemu wspomagania szkół jako działania m.in. koncentrującego się na potrzebach szkoły jako całości, uwzględniającego formy wsparcia do potrzeb danej szkoły, mającego charakter całościowy i długofalowy. Jednym z elementów wspomagania rozwoju szkół jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zatem sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli i dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest:

-       wymiana doświadczeń między uczestnikami,

-       analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

-       poszerzenie ich kompetencji,

-       tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,

-       nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.

Podobnie jak w przypadku procesu wspomagania, członkowie sieci mogą korzystać zarówno z własnych doświadczeń, ale również z metodycznego i merytorycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów. Powyższe cele można realizować za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii, jak i spotkań osobistych.